Regulamin sklepu

Data ostatniej aktualizacji: 10.01.2023

Postanowienia ogólne

§1

1. Sklep „Piran” działający pod adresem strony internetowej www.piran.pl, dalej zwany „Sklepem Internetowym”, jest prowadzony przez firmę PIRAN Jakub Świątek , wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 05.03.2019, z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Sieradzkiej 15K, NIP: 5732909965, REGON: 382737701 , dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym są zamieszczane na stronie wskazanej w §1 pkt. 1.

3. Dokładne dane kontaktowe przeznaczone do kontaktów w sprawach związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego, w tym adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, adresy korespondencyjne i inne wskazane są na stronie Internetowej wskazanej w §1 pkt. 1 .

4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

5. Niniejszy regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a każdy klient posiada możliwość jego pobrania.

6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Opłata za połączenia telefoniczne ze Sklepem Internetowym jest zgodna z taryfami operatora.

8. Jakikolwiek zakup towarów lub usług w sklepie piran.pl, lub firmie PIRAN Jakub Świątek jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oraz jej zagraniczne odpowiedniki, posiadający zarejestrowane konto użytkownika, dalej nazywani „Klientem”.

2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, lub inna odpowiednio skonfigurowana przeglądarka;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików Cookie przez przeglądarkę użytkownika.

§3

1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres poczty e-mail lub pod numerami telefonów wskazanych w zakładce „Kontakt”. Podmiot niebędący Klientem powinien w formularzu kontaktowym dodatkowo wskazać dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu wyrażając zarazem zgodę na ich przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi związanej ze zgłoszonymi problemami. Reklamacje dotyczące produktów są rozpoznawane na zasadach analogicznych do tego zapisu.

2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Rejestracja

§4

1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji.

2. Rejestracja i korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

§5

1. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym – założenie Konta Klienta wymaga uzupełnienia formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się za pomocą podania adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich okienkach.

2. Klient posiada pełen dostęp do swoich danych, a także pełną swobodę ich edycji po zalogowaniu się na swoje konto, oraz dostęp do historii dokonanych zakupów.

3. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w danych kontaktowych Klienta z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce „Kontakt”. Usunięcie konta Klienta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu takiej prośby, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania prośby przez Sklep Internetowy.

§6

1. Zarejestrowany Klient uprawniony jest do wystawiania komentarzy odnośnie zakupionego towaru i innych udostępnionych przez Sklep Internetowy form aktywności społecznościowej. Wszelkie formy aktywności publicznej Klienta oznaczane są jego indywidualnym Nickiem wybranym przez Klienta podczas jego pierwszej aktywności społecznościowej.

2. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym jest zabronione jest umieszczania w komentarzach i w jakichkolwiek innych miejscach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za obraźliwe, nagannych moralnie, społecznie niewłaściwych i naruszające zasady etyki, również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (danych personalnych, adresów, numerów telefonów, zdjęć itd.) innych osób lub firm bez ich zgody. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klientów i nie ma obowiązku ich sprawdzania, jednak w razie naruszenia powyższych zapisów posiada prawo ich usunięcia.

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności do rozsyłania wiadomości SPAM-u, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§7

1. Dokonując rejestracji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego, Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, w tym za wynikające z tego problemy z dostarczeniem zamówienia. Koszty wysyłki i ponownej wysyłki zamówień nie dostarczonych w konsekwencji podania niewłaściwego adresu ponosi Klient.

2. Administratorem danych przetwarzanych przez Sklep Internetowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Firma Piran Jakub Świątek  z siedzibą: ul. Sieradzka 15K, 42-202 Częstochowa – Sprzedający.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,

b. w związku z rejestracją konta klienta w sklepie,

c. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,

d. w związku z korespondencją mailową,

e. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,

f. w celach marketingowych po uprzedniej zgodzie Klienta.

4. Każdy Klient Sklepu internetowego ma prawo do wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6. Sprzedający jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sprzedający wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

8. Sklep internetowy wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

9. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

10. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe, w tym przede wszystkim adres e-mail, będą przetwarzane przez Sklep Internetowy w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym – Newsletter lub o dostępności wybranego towaru. Osoba nie będąca Klientem Sklepu Internetowego, zwana dalej „Osobą Zainteresowaną” może skorzystać z w/w usług podając w odpowiedniej zakładce swój adres e-mail oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie jej danych w tym celu.

11. Klient może zrezygnować z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez odznaczenie odpowiednich zakładek znajdujących się w Koncie Klienta w zakładce „Usługi”. Osoba Zainteresowana może zrezygnować z otrzymywania informacji wskazanych w pkt. 10 poprzez wysłania rezygnacji z powiązanego z usługą adresu poczty elektronicznej.

Informacje o produktach


§8

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronie i podstronach Sklepu Internetowego:

a) podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy zamówionych produktów. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Szczegółowych opcji i kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Dostawa i płatność”.

3. Obok podstawowych informacji dot. samego produktu umieszczona jest również informacja o jego dostępności w Sklepie Internetowym. W razie aktualnego braku dostępności wybranego towaru Klient, lub Osoba Zainteresowana może uzyskać informacje o zmianie jego dostępności tylko w przypadku wyrażenia zgody w sposób wskazany przez siebie zgodnie §7 pkt. 10

4. W przypadku aktualnego braku towaru w asortymencie sklepu, nie można dodać go do koszyka.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży asortymentu Sklepu Internetowego. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny na stronie Sklepu Internetowego, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży asortymentu Sklepu Internetowego.

6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7. Zdjęcia wszystkich produktów są zdjęciami poglądowymi, prezentującymi produkty w zestawieniu z rekwizytami nie wchodzącymi w skład zestawu. Aktualny wygląd produktu może się nieznacznie różnić, a dokładną zawartość produktu oraz jego wymiary zawiera zawsze jego opis.

8. Czas realizacji zamówienia produktu jest podany odpowiednio przy każdym produkcie widniejącym w sklepie internetowym.

Warunki realizacji zamówień

§9

1. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) gdy dokonano wyboru wszystkich interesujących pozycji należy wybrać sposób wysyłki towaru:

  • paczkomat
  • kurier

Szczegółowe rodzaje i koszty dostępnych wariantów przesyłek z wyszczególnieniem poszczególnych krajów, do których prowadzona jest sprzedaż, oraz dane firm świadczących przedmiotowe usługi są wskazane na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką „Dostawa i płatność” oraz udostępnione są do wyboru w koszyku podczas składania zamówienia. W zakładce „Dostawa i płatność” umieszczone są również wszelkie informacje dot. sposobu i terminów realizacji zamówienia.

c) wybrać sposób płatności:

– przedpłata,

przy czym szczegółowe informacje dotyczące dokonywania płatności, w tym systemy płatnicze, respektowane karty, numery kont, tytuł do wskazania w przelewie i inne istotne informacje są wskazane na stronie Sklepu Internetowego pod zakładką „Dostawa i płatność” oraz udostępnione są do wyboru w koszyku podczas składania zamówienia,

d) zarejestrować i zalogować się na Konto Klienta – zakładka „Rejestracja” lub zalogować się na już istniejące Konto Klienta – zakładka „Logowanie”,

e) wpisać dane do faktury w komentarz do zamówienia, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura;

f) wpisać dane do przesyłki, jeśli są inne niż dane korespondencyjne wskazane w Koncie Klienta;

g) przejść do zakładki „Podsumowanie” w której podano informacje dot. wybranego towaru, łączna cena zakupu, uwzględniająca wszelkie wybrane przez klienta elementy dodatkowe, w tym koszty dostawy, adres dostawy, oraz dane faktury, jeśli wybrano taką opcję;

h) jeżeli dane wskazane w podsumowaniu są zgodne, kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

2. Po złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, informacje zawarte w podsumowaniu zostaną przesłane na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail.

3. Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia nie wcześniej jak od momentu dokonania płatności w tej formie. Sprzedający oczekuje na wpłatę w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Wpłata w tym wypadku rozumiana jest jako data zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego. Brak wpłaty we wskazanym terminie oznacza odstąpienie od przedmiotowej umowy i nie wywołuje skutków prawnych dla niej przewidzianych.

4. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

6. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a następnie o dokonaniu wysyłki. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

§10

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar który został wysłany na adres wskazany przez Klienta i nieodebrany. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, Sprzedający może skorzystać z postanowień Art. 491. § 1. Kodeksu Cywilnego.

2. W razie zwrotu towaru opłaconego lub nieopłaconego, Sprzedający przesyła stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta w celu ustalenia przyczyny i dalszych kroków postępowania, wyznaczając jednocześnie Klientowi termin dla nawiązania kontaktu, nie krótszy niż 14 dni. W razie braku kontaktu w wyznaczonym terminie, uznaje się iż Klient skutecznie odstąpił od umowy, a wszelkie wzajemne świadczenia stron podlegają zwrotowi.

3. Jeżeli zwrot przesyłki miał miejsce z przyczyn dot. Klienta, ponowna wysyłka dokonywana jest na jego koszt. W przypadku towaru nieopłaconego, warunkiem kolejnej przesyłki jest pokrycie kosztów dokonanych przesyłek.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do paczkomatu.

5. W przypadku braku możliwości realizacji całości, lub części zamówienia Klienta z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji, Klient może:

– anulować całe zamówienie,

– anulować zamówienie w części niemożliwej do realizacji i realizację pozostałej części zamówienia,

– podzielić zamówienie na części i jego realizację co do wszystkich jego składników w poszczególnych etapach z wyznaczeniem nowych terminów dla realizacji jego poszczególnych części. W takiej sytuacji dodatkowe koszty przesyłek obciążają Sprzedającego.

– wymienić część zamówienia na produkty podobne zaproponowane przez Sprzedającego

6. W przypadku braku możliwości kontaktu z klientem, zamówienie zostanie zrealizowane w części możliwej do realizacji, a w pozostałej części zostanie anulowane. W zakresie wykonanej części zamówienia, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wskazane w §13

7. W przypadku przedpłaty dokonanej przez Klienta, i anulowania całości lub części zamówienia, dokonana wpłata podlega zwrotowi w całości lub w odpowiedniej części odpowiadającej anulowanej części zamówienia.

Modyfikacje zamówienia


§11

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować w całości lub części do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy adresów e-mail, za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w Koncie klienta lub telefonicznie pod adresami i numerami związanymi ze Sklepem internetowym, wskazanymi na stronie Sklepu.

2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem e-maili będą wprowadzane wyłącznie po pozytywnej weryfikacji Klienta i jego Konta Klienta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach Pomocy po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

Czas realizacji zamówień

§12

1. Przewidywany czas realizacji zamówienia odnośnie konkretnych towarów, czyli czas od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jak w §9 pkt. 7 regulaminu, do momentu wydania zamówienia do wysyłki podany jest przy każdym produkcie z oferty Sklepu internetowego. Podany czas realizacji zamówienia uwzględnia tylko dni robocze.

2. Łączne zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Przewidywany czas realizacji zamówienia, wskazywany w podsumowaniu, określany jest na podstawie przybliżonego czasu realizacji zamówienia dla produktu w nim wskazanego o najdłuższym wskazywanym przybliżonym terminie realizacji.

3. Za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

§13

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827), klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie udostępniony w osobnej korespondencji mailowej.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z wydłużonego, 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy w stosunku do towaru zabezpieczonego dodatkowo plombami Sprzedającego. Do przedłużonego, 30 dniowego terminu odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827) oraz pozostałe przepisy niniejszego działu pod warunkiem nienaruszenia plomb nałożonych na towar przez Sprzedającego. Przedłużony 30 dniowy termin liczony jest od dnia otrzymania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zostanie udostępniony w osobnej korespondencji mailowej.

3. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

4. W razie naruszenia plomb Sprzedającego, zastosowanie ma §13 pkt. 1, a w razie upływu tego terminu pozostałe przepisy Regulaminu, a w szczególności §14 .

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna i nastąpiła w granicach zwykłego zarządu), tj. Towar nie może w szczególności mieć śladów używania, a w przypadku wydłużonego 30 dniowego terminu nie może mieć naruszenia plomb Sprzedającego. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu kiedy Klient odstąpił od umowy.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedającego wskazany w zakładce: Kontakt.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

a. w przypadku zakupu produktu w postaci cyfrowej (np. e-book) – po pobraniu pliku na urządzenie końcowe Klienta, który został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia w przypadku pobrania produktu przed upływem terminu do skorzystania z prawa do odstąpienia i zgodził się na to;

b. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c. o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

d. w przypadku dostarczania prasy.

9. W przypadku właściwego odstąpienia od umowy, Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, nie wcześniej jednak jak po otrzymaniu faktycznego zwrotu towaru po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Klientowi obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta w sposób w jaki Klient dokonał płatności, lub wyraźnie wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu.

10. Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy każdorazowo w wersji elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

Reklamacje

§14

1. Sprzedający dostarcza Klientowi produkty wolne od wad, oraz odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą o ochronie praw konsumenta.

2. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazane w zakładce „Kontakt”.

3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę otrzymania zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

4. Klient w celu ułatwienia ewentualnej procedury reklamacyjnej powinien w obecności doręczyciela sprawdzić stan przesyłki, a w razie ewentualnych nieprawidłowości określić charakter naruszenia lub zniszczenia opakowania w protokole. Powyższa czynność ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Internetowy.

5. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od wpływu reklamacji.

Postanowienia końcowe

§15

1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§17 Polityka Prywatności Cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Cookies”

Czym są cookies? Pliki cookies, czyli tak zwane ‘ciasteczka’, to niewielkie pliki tekstowe, generowane przez strony internetowe, a następnie zapisywane przez odwiedzającego dany serwis. Każdy korzystający z przeglądarki internetowej może dostosować ustawienia do swoich potrzeb. Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia pobierania plików cookies. Z takiego rodzaju plików korzystają niemal wszystkie strony internetowe. Właściciele serwisów są zobowiązani do informowania użytkowników o wykorzystywaniu ciasteczek do gromadzenia informacji poprzez odwiedzanie ich strony. Do czego służą? Pliki cookies służą do gromadzenia informacji, które ułatwiają korzystanie z serwisu, polepszają jego funkcjonalność. Umożliwiają dostosowanie zawartości stron do preferencji użytkowników. Dzięki takim plikom, serwis internetowy może rozpoznać urządzenie, z jakiego korzysta użytkownik, a co za tym idzie, dostosować sposób wyświetlania strony do tego konkretnego urządzenia. Pliki cookies służą także zbieraniu informacji, które pozwalają na stworzenie statystyk, dotyczących preferencji oraz sposobów, za pomocą których użytkownicy korzystają z odwiedzanych stron. Statystyki z reguły tworzone są przy pomocy Google Analytics. Ciasteczka pozwalają również na lepszą funkcjonalność strony, gdyż umożliwiają pozostanie zalogowanym w serwisie pomimo korzystania z różnych podstron i zakładek. Jak gromadzą dane? Pliki cookies gromadzą różne informacje na temat użytkowników, które pozwalają na dostosowanie wyglądu czy zawartości serwisu do indywidualnych potrzeb. Pierwsze dane pobierane są już w momencie wejścia na stronę internetową. Dotyczy to przede wszystkim rodzaju przeglądarki, numeru IP czy nazwy systemu operacyjnego. Podczas rejestracji użytkownicy podają swój adres mailowy oraz hasło. To również informacje, które zostają zgromadzone w plikach cookies, aby umożliwić na przykład zapamiętanie hasła na danej stronie. Na niektórych stronach zamieszczone są formularze kontaktowe, za pośrednictwem których można zadać pytanie bez konieczności logowania się na swoją pocztę. Należy jednak podać tam swój adres mailowy, czasem numer telefonu. W wyniku tego kolejne dane, podane przez użytkownika dobrowolnie, zostają gromadzone przez serwis. Rodzaje cookies Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne to pliki, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika tylko do momentu wylogowania się z serwisu, opuszczenia danej strony czy też po prostu wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe natomiast mogą znikać automatycznie w określonym czasie zawartym w parametrach pliku, bądź też mogą zostać usunięte przez użytkownika. Poza podstawowym podziałem cookies wyróżnia się również pliki „niezbędne”, które, jak sama nazwa wskazuje, są konieczne do korzystania z usług danego serwisu. Cookies „wydajnościowe” zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony. Pliki „funkcjonalne” umożliwiają personalizację serwisu poprzez na przykład zapamiętanie ustawień dotyczących języka strony. Zadaniem cookies „reklamowych” jest dostosowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań czy preferencji użytkownika. Istnieją także pliki cookies odpowiadające za bezpieczeństwo. Ustawienia najpopularniejszych przeglądarek internetowych

• Mozilla Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

• Google Chrome – http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416

• Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

• Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

• Opera – http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/